سالہ گن

سالہ گن

سالہ گناتہ

سالہ گراتہ

 

سالہ سئ

سالہ سرد

سالہ تاؤسونہ داغ

سالہ زمسونہ سخت

 

سالہ یخ بستن کئاؤ

سالہ گڶہ برئژہ ماهې مئنض گلال بئ آؤ

 

سالض رتنض تؤ

سالض پلم

سالض دس ؤ سر ؤ پا پَتی

سالض در مننض مض

 

سالض سئ بهار

سالض کشتنض برار

سالض گم کردن خوهر

سالض مردنض بوض

سالض دا چش وه در

 

سالض تاشنض نض بررد بوآس

سالض بئ نرم

سالض ظالکض حاس

 

سالض طاقتض توزسض

سالض دظئا تورسض

 

سالض اؤرض جگرسوز

سالض آسمونض تم توز

سالض کاسؤی همش سوخت ؤ سوز

 

سالض چارچولض

سالض چاؤ ؤ چمر

سالض بئ بارو، بئ ثمر

 

سالض دیرو بئتر دض ائمرو

سالض بئ ارجض، بئ گیرچ، بئ مرو

سالض پزودس بئ سرو

سالض درر ؤ دوز ؤ درو

 

سالض پٍتوزه‌ پُرپُر

سالض پرپیت، پٍرتوک، پترؤ

سالض خرمض‌جا کض بئ هولض

سالض بئ داس ؤ درؤ

 

سالض قرتاسض پُر داسض

سالض زوونض قرتسض

سالض دمض ده یک روقسض

 

سالض پٍنوم

سالض پَشوم

 

سالض همی همسا

سالض بئ کاسمسا

 

سالض هفارض سخت

سالض داغض بئ سا دار ؤ درخت

 

سالض افتؤض بُستاق

سالض رو حشکض ور تاؤض

سالض هض رو، هض رو

سالض را را

سالض ظاؤض ظاؤه

 

سالض کتل

سالض دوار دض ور

سالض خرره وه سر

 

سالض گن

سالض گناتض

سالض گراتض

 

Säl-e Gan

Säl-e Genäta

Säl-e Geräta

 

Säl-e sey

Säl-e Sard

Säl-e täowson-e dägh

Säl-e zemeson-e saxt

 

Säl-e yax basten-e keyäow

Säl-e gea bereyj-e mähi meyn-e geläl-e bey äow

 

Säl-e raten-e teuo

Säl-e palm

Säl-e das euo sar euo pä pati

Säl-e der mane ne me

 

Säl-e sey behär

Säl-e koshten-e berär

Säl-e gom kerden-e xuar

Säl-e morden-e bua

Säl-e dä chash ve dar

 

Säl-e täshane ne barrd-e boas

Säl-e bey narom

Säl-e älke häs

 

Säl-e täqat-e tuzesa

Säl-e deeyä turesa

 

Säl-e euor-e jeger-suz

Säl-e äsemon-e tam-e tuz

Säl-e kaseuoy hama-sh soxt euo suz

 

Säl-e chärchula

Säl-e chaow euo chamar

Säl-e bey bäro, bye samar

 

Säl-e diru beyter de eymru

Säl-e bey arje,bey girch,bey maru

Säl-e pezudas-e bey seru

Säl-e der euo duz euo deru

 

Säl-e petuza porpor

Säl-e perepit, pertuk, petereuo

Säl-e xarme-jä keh bey hula

Säl-e bey däs euo dereuo

 

Säl-e qortäsa por däsa

Säl-e zevon-e qortesa

Säl-e dam-e de yak ruqesa

 

Säl-e penom

Säl-e pashom

 

Säl-e hami-hamsä

Säl-e bey käsemsä

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
رضا

داشی تا رسم‌الخطت لريت جا مفته ، انگليسيش هم بنويس. البته پيشنهاده

مهدی ویس کرمی

سلام داش احد هناسه ات یه مجؤ گرم. افتام وا ویر قصه که او روزیت که خدمتت بیم: سال اؤر جگر سوز سال آسمون تم و توز سال کاسوی ......[نیشخند] حنک وات کردم. ولی ها بی ها رت سال گنئ بی.

وه تو چی

مه که چیی نفمسم